Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej środków własnych Emitenta w kwocie 6.200.000,00 zł

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2015r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 30.11.2015r. w kwocie 6.200.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,59% Kwota lokaty: 6.200 000,00 złotych…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem kwartalnym za III kwartał 2015r., którego publikacja przewidziana jest na dzień 16.11.2015r., Zarząd Emitenta w dniu 09.11.2015r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.09.2015r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej środków własnych Emitenta w kwocie 6.000.000,00 zł.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.11.2015r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 16.11.2015r. w kwocie 6.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,59% Kwota lokaty: 6.000 000,00 złotych…

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 16.11.2015r. na godzinę 15:30. Emitent wyjaśnia, że odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015r. podyktowane jest faktem, że na Walne Zgromadzenie nie zarejestrowali się akcjonariusze reprezentujący dostateczną…

Informacja w sprawie podziału spółki – informacje uzupełniające do opinii z badania Planu Podziału

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dniu 02.11.2015r. do spółki wpłynęło pismo biegłego rewidenta Pani Małgorzaty Jurgi zawierające informacje dodatkowe do opinii biegłego z badania Planu Podziału, opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 35/2015 z dnia 02.10.2015r. Emitent informuje, że w związku z wydaniem…

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie dotyczące stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2015r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza z dnia 31.10.2015r. dotyczące pośredniego przekroczenia progu 10% oraz pośrednim zejściu poniżej progu 10% oraz progu 5% w ogólnej liczbie głosów Investment Friends Capital S.A. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej środków własnych Emitenta w kwocie 6.000.000,00 zł.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.10.2015r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 05.11.2015r. w kwocie 6.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,46% Kwota lokaty: 6.000 000,00 złotych…

Drugie zawiadomienie o planowanym podziale oraz informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2015r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia…