Wybór Biegłego Rewidenta

W dniu 30 czerwca 2008 Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman” S.A. W Kielnarowej powziął informację i przekazuje ją do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2008 roku działając w oparciu o §.19 ust. 2 lit. „n” Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego…

Wykaz informacji Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji dotyczących Spółki, określonych w artykule 56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej, które zostały podane do publicznej wiadomości w 2007 roku. Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że wszystkie wskazane w wykazie informacje są…

Zasady ładu korporacyjnego

Zgodnie z §. 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz zgodnie z Uchwałą nr 1013 /2007 z dnia 11 grudnia 2007 Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. w Kielnarowej oraz zgodnie z zawartym w Raporcie Rocznym za 2007 Oświadczeniem Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Zakładach Mięsnych Herman S.A. informuje…

Korekta raportu rocznego SA-R 2007

Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych Herman za 2007 dotyczy punktu 6.10. tj. Informacji o udzielonych przez Emitenta pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach. Jest : Spólka nie udzieliła żadnych pożyczek, gwarancji lub poręczeń wekslowych za wyjątkiem zabezpieczeń istniejących umów kredytowych. Zgodnie z informacją zawartą w Sprawozdaniu Finansowym – Nota 4…

Nabycie udziałów

Zakłady Mięsne Herman S. A. informują o nabyciu w dniu wczorajszym od spółki Itares Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 20,0 % udziałów w wysokości 40 000 koron słowackich i tym samym objęciu 100,0 % udziałów o łącznej wysokości 200 000 koron słowackich w utworzonej w 2007 roku spółce…

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Herman S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art.399 § 1Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r. o godz. 10°° w budynku Politechniki…

Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman ” S.A. w Kielnarowej w dniu 31maja 2008 powziął informację, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/4 z dnia 30.05.2008 z dniem 1 czerwca 2008 na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Tadeusz Frączek Jednocześnie Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/4 z dnia 30.05.2008 z dniem 1…