Zawarcie Porozumienia

Zarząd Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. informuje o zawartym w dniu 31 lipca 2008 roku Porozumieniu pomiędzy Z.M. „Herman” S.A. a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym J. Fiejdasz i wspólnicy Sp. Jawna, z siedzibą w Kielnarowej, w którym strony, zgodnie rozwiązują w drodze wzajemnego porozumienia umowę zawartą między nimi w dniu 19.12.2006…

Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych „Herman” S.A.informuje, że zgodnie z warunkami umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie o/ w Rzeszowie Zakłady Mięsne „Herman” S.A. dokonały w dniu 30 czerwca 2008 spłaty raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Zakładów Mięsnych Herman S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman” podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy , którzy na ZWZA Zakładów Mięsnych ” Herman” S.A. w dniu 30 czerwca 2008 posiadali co najmniej 5% głosów z określeniem liczby akcji, głosów przysługujących na ZWZA, wskazaniem udziału procentowego w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w…