Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Zakładów Mięsnych Herman S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman” podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy , którzy na NWZ Zakładów Mięsnych ” Herman” S.A. w dniu 27 sierpnia 2008 posiadali co najmniej 5% głosów z określeniem liczby akcji, głosów przysługujących na NWZ, wskazaniem udziału procentowego w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w…

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Zakładów Mięsnych ” HERMAN” S.A. w Kielnarowej informuje że uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.08.2008 został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych ” Herman” S.A Pan Józef Andrzej Aleszczyk. Wykształcenie: -Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości Przedsiębiorstw -1995 -Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,…

Uchwały NWZ z dnia 27.08.2008

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman ” S.A. działając na podstawie § 39 ust 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZ odbyte w dniu 27 sierpnia 2008 oraz informuje że podczas obrad…

Umowa o kredyt

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman” S.A. w Kielnarowej podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26.08.2008 r. podpisał Aneks nr 3 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 7163917/7/K/RB/06 z dnia 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z /s w Warszawie oddział w Rzeszowie ul. Okulickiego 13 b.…