Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie O/Rzeszów Zakłady Mięsne Herman S.A. dokonały w dniu 26.02.2009 spłaty raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 215.000 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy zł). Do spłaty…

Korekta prognoz na 2008

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. informuje, że po zweryfikowaniu danych finansowych za 2008 rok dokonuje korekty prognozy…