Aneks do umowy o kredyt

Zarząd ZM Herman S.A. informuje, że w dniu 16.03.2008 roku podpisał Aneks nr 4 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 marca 2006 zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Rzeszów. Zgodnie z ww. aneksem został odnowiony limit zadłużenia do maksymalnej kwoty 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy…