Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie O/Rzeszów Zakłady Mięsne Herman S.A., zgodnie z harmonogramem, dokonały w dniu 30.06.2009 spłaty raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 135.000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć…

Aneks do umowy o kredyt obrotowy

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.06.2009 podpisał aneks do umowy kredytowej z dnia 28 października 2008 r. o numerze 20/082/08/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy z BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 19, Oddział Korporacyjny Rzeszów, ul. Sokoła 6,…

Wybór Biegłego Rewidenta

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. W Kielnarowej informuje, że w dniu 16 czerwca 2009 roku działając w oparciu o §.19 ust. 2 lit. n Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2009 i badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r.,…

Uchwały ZWZ z dnia 10.06.2009

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman ” S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ odbyte w dniu 10 czerwca 2009 oraz informuje że podczas obrad…