Korekta raportu kwartalnego (I kwartał 2009 r.)

Korekta „Pozostałych Informacji” za I kwartał 2009 dotyczy punktu 8. Jest: 8/. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji ( łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość…