Skorygowane terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku

Zarząd Z.M. „Herman” S.A. (na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) podaje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2009 roku:…