Korekta prognoz na 2009 r.

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. informuje, że po zweryfikowaniu danych finansowych…

Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie O/Rzeszów, ZM Herman S.A. zgodnie z harmonogramem, dokonała w dniu 30.09.2009 spłaty raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy zł).…