Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

Zarząd Z.M. „Herman” S.A. (na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) podaje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2010 roku:…

Wykaz informacji Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji dotyczących Spółki, określonych w art. 65 ust 1 Ustawy o Ofercie, które zostały podane do publicznej wiadomości w 2009 roku. Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że wszystkie wskazane w wykazie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki, pod…