Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Zakładów Mięsnych HERMAN S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy , którzy na NWZ Zakładów Mięsnych Herman S.A. w dniu 24.02.2010 r. posiadali co najmniej 5% głosów z określeniem liczby akcji, głosów przysługujących na NWZ, wskazaniem udziału procentowego w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej…

Uchwały NWZ z dnia 24.02.2010

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman ” S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZ odbyte w dniu 24.02.2010 oraz informuje że podczas obrad NWZ nie…

Powołanie członków Rady Nadzorczej, wybór władz Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu.

Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w dniu 24.02.2010 roku w związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej powołało w skład nowej Rady Nadzorczej na wspólną kadencję: 1. Janusza Fiejdasza 2. Sławomira Ruszla 3. Mariana Mirosława 4. Mariana…

Korekta prognoz na 2009

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. informuje, że po zweryfikowaniu danych finansowych…