Aneks do umowy o kredyt

Zarząd ZM Herman S.A. informuje, że w dniu 09.04.2010 roku podpisał aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 marca 2006 zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Rzeszów. Zgodnie z ww. aneksem został odnowiony limit zadłużenia do maksymalnej kwoty 2.000.000 (słownie: dwa miliony złotych) na okres do…