Uchwały ZWZ z dnia 16.06.2010

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman ” S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ odbyte w dniu 16.06.2010 oraz informuje że podczas obrad ZWZ nie…

Korekta Raportu nr 14/2010 z dnia 17.06.2010 o powołaniu Członków Zarządu

Treść raportu przed korektą: Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w dniu 16.06.2010 roku w związku z upływem kadencji poprzedniego Zarządu Spółki powołała w skład nowego Zarządu Spółki na wspólną 3 – letnią kadencję: Treść skorygowanego raportu: Zarząd Zakładów…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Zakładów Mięsnych HERMAN S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZ Zakładów Mięsnych Herman S.A. w dniu 16.06.2010 r. posiadali co najmniej 5% głosów z określeniem liczby akcji, głosów przysługujących na ZWZ, wskazaniem udziału procentowego w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie…

Wybór Biegłego Rewidenta

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. W Kielnarowej informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 roku działając w oparciu o §.19 ust. 2 lit. n Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2010 i badania rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r.,…