Całkowita spłata zadłużenia w rachunku bieżącym w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Całkowity limit zadłużenia Spółki w rachunku bieżącym na dzień 17.08.2010 r. wynosił, zgodnie z umową: 1.980.000 złotych (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Spłacony kredyt…

Umowa o kredyt rewolwingowy

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.08.2010 zawarł umowę kredytową nr 3/2010/Rew o odnawialny kredyt rewolwingowy złotowy z Bankiem Spółdzielczym w Tyczynie z siedzibą: 36-020 Tyczyn, ul. Mickiewicza 6 jako bankiem wiodącym konsorcjum stworzonego przez Bank Spółdzielczy w Tyczynie, Bank Spółdzielczy w Przecławiu (siedziba:…