Wybór Biegłego Rewidenta

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. w Hermanowej informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 roku działając w oparciu o §.19 ust. 2 lit. n Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2011 i badania rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r.,…

Aneks do umowy o kredyt obrotowy

Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.06.2011 podpisał aneks nr 5 do umowy kredytowej z dnia 28 października 2008 r. o numerze 20/082/08/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy z BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 19, Oddział Korporacyjny Rzeszów, ul.…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Zakładów Mięsnych HERMAN S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZ Zakładów Mięsnych Herman S.A. w dniu 15.06.2011 r. posiadali co najmniej 5% głosów z określeniem liczby akcji, głosów przysługujących na ZWZ, wskazaniem udziału procentowego w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie…

Uchwały ZWZ z dnia 15.06.2011

Zarząd Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ odbyte w dniu 15.06.2011 oraz informuje, że podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od…

Korekta raportu bieżącego 4/2011 „Zwołanie ZWZ Zakładów Mięsnych Herman S.A.”

Zarząd Z.M. „Herman” S.A. informuje, że w załączniku nr 2 (projekty uchwał ZWZ) do raportu bieżącego nr 4/2011 z dnia 19.05.2011 r. popełniono błędy na skutek omyłki pisarskiej. W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad pierwsze zdanie brzmi: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:”. Prawidłowa treść pierwszego zdania projektu…