Treść uchwał podjętych na ZWZ Akcjonariuszy Spółki Investment Friends Capital w dniu 28.06.2012r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 28.06.2012 r. o godzinie 12:00. Załączniki:…

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA zamknięcie subskrypcji akcji serii E

Podstawa Prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.…

KDPW: Rejestracja pw spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA

KDPW S.A. informuje, iż 2 lipca br. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych: Emitent ……………………………………………..: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Kod ISIN …………………………………………….: PLHRMAN00039 Liczba rejestrowanych papierów wartościowych.: 30.031.944 akcji Uchwała Zarządu KDPW S.A. ……………………: Nr 376/12 z dnia 24.05.2012 r.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.02.2012 r. w sprawie: „emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki” opublikowanej raportem bieżącym z dnia 16.02.2010 r. Zarząd Emitenta w…