Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZ

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.03.2013r. do spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 27.03.2013r, w sprawie bezpośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 2. Pana Mariusza…

Raport roczny za 2012 SA-R

Treść raportu znajduje się w poniższych załącznikach: Noty objaśniające List Prezesa Zarządu Sprawozdanie Zarządu Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego Sprawozdanie finansowe Opinia IFC Raport IFC Oświadczenie Ład Korporacyjny Oświadczenie dotyczące podmiotu uprawnionego Oświadczenie dotyczące rzetelności Nota 18A Nota 22A, 22B Nota 28B Nota 37 Nota 38 Nota 40A, 40B Nota 5A…

Aktualizacja startegii oraz kierunków działalności

Zarząd Invetment Friends Capital S.A. w Płocku, w nawiązaniu do restrukturyzacji Spółki, która miała miejsce w 2012 roku oraz nowo wytyczonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kierunkach działalności Emitenta informuje, że w bieżącym roku Spółka będzie realizowała swoją aktywność głównie w następujących obszarach tj. inwestycjach kapitałowych, inwestycjach typu Venture Capital oraz…

Pośrednie nabycie akcji emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.03.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta oraz zmianie udziału…