Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie dotyczące stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2015r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza z dnia 31.10.2015r. dotyczące pośredniego przekroczenia progu 10% oraz pośrednim zejściu poniżej progu 10% oraz progu 5% w ogólnej liczbie głosów Investment Friends Capital S.A. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej środków własnych Emitenta w kwocie 6.000.000,00 zł.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.10.2015r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 05.11.2015r. w kwocie 6.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,46% Kwota lokaty: 6.000 000,00 złotych…

Drugie zawiadomienie o planowanym podziale oraz informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2015r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej środków własnych Emitenta w kwocie 6.300.000,00 zł

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.10.2015r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 26.10.2015r. w kwocie 6.300.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,54% Kwota lokaty: 6.300 000,00 złotych…

Zawiadomienie akcjonariusza dotyczące pośredniego przekroczenia 5% stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.10.2015r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza z dnia 16.10.2015r. dotyczące pośredniego przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów Investment Friends Capital S.A. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: 2015-10-17-Zawiadomienie

Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału akcji 1:4

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.10.2015r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 400 § 1 k.s.h. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie. Treść wniosku oraz projekt uchwał przekazane przez akcjonariusza…

Zawiadomienia Akcjonariuszy związane z rejestracją zmian w Statucie Spółki

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.10.2015r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia Akcjonariuszy: 1. Spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku, 2. Pana Mariusza Patrowicza, 3. Pana Damiana Patrowicza, informujące o zmniejszeniu bezpośrednim i pośrednim ilości posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.10.2015 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 05.10.2015 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV…

Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale oraz opinia biegłego rewidenta

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 31.03.2015r.…