Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku

Raport bieżący nr 23/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.04.2016 roku: Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 6.174.888…

Korekta raportu nr 21/2016 – Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji spółki (split)

Raport bieżący nr 21/2016 Zarząd spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 27.04.2016r. Emitent informuje, że na skutek oczywistej omyłki pisarskiej jako datę podjęcia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.12.2015r. omyłkowo wskazał dzień 21.12.2016r. oraz jako…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys.zł w tys.EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 804 828 192 198 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 491 548 117 131 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -10 380 5 388 -2 480 1 286…

Uzupełnienie informacji do Sprawozdania Zarządu za rok 2015

Raport bieżący nr 20/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu przekazuje treść uzupełnienia informacji prezentowanych w pkt. 26 „Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w 2015r.” Sprawozdania Zarządu z dzialalności Emitenta za rok 2015. Załączniki: 2016-04-22-Uzupelnienie_informacji_w_zakresie_wartosc_wynagrodzen

Informacja o częściowej spłacie pożyczki

Raport bieżący nr 19/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.04.2016r. Emitent jako Pożyczodawca powiziął informacje o dokonaniu przedterminowej spłaty częsci kapitału pożyczki w kwocie 1.956.405,48 zł z tytułu zawartej umowy pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą.…

Uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 15/2016

Raport bieżący nr 18/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 05.04.2016r. nr 15/2016 w załączeniu przekazuje projekt Statutu Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29.04.2016r. uwzględniający zmiany wynikające z proponowanych projektów uchwał przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia…