Korekta Raportu nr 6/2010 z dnia 25.02.2010 o powołaniu członków Rady Nadzorczej, wyborze władz Rady Nadzorczej oraz powołaniu Komitetu Audytu.

Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w dniu 24.02.2010 roku w związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej powołało w skład nowej Rady Nadzorczej na wspólną kadencję:
1. Janusza Fiejdasza
2. Sławomira Ruszla
3. Mariana Mirosława
4. Mariana Walczaka
5. Józefa Aleszczyka
Pan Janusz Fiejdasz, Pan Sławomir Ruszel, Pan Marian Mirosław, Pan Marian Walczak oraz Pan Józef Aleszczyk byli już wcześniej Członkami Rady Nadzorczej Spółki.
Na pierwszym posiedzeniu odbytym w dniu 24.02.2010 roku członkowie Rady Nadzorczej dokonali wyboru:
– Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Pan Janusz Fiejdasz;
– Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Pan Sławomir Ruszel;
– Sekretarza Rady Nadzorczej, którym został Pan Marian Walczak.
Ponadto powołany został Komitet Audytu w skład którego weszli: Pan Józef Aleszczyk, Pan Sławomir Ruszel, Pan Marian Walczak.

Treść skorygowanego raportu:
Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w dniu 24.02.2010 roku w związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej powołało w skład nowej Rady Nadzorczej na wspólną kadencję:
1. Janusza Fiejdasza
2. Sławomira Ruszla
3. Mariana Mirosława
4. Mariana Walczaka
5. Józefa Aleszczyka
Pan Janusz Fiejdasz, Pan Sławomir Ruszel, Pan Marian Mirosław, Pan Marian Walczak oraz Pan Józef Aleszczyk byli już wcześniej Członkami Rady Nadzorczej Spółki.

Janusz Józef Fiejdasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Miejscem pracy Pana Janusza Fiejdasza jest PH Chemifarb M.Mirosław i wspólnicy Spółka Jawna w Rzeszowie. Pan Janusz Fiejdasz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Oprócz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Janusz Fiejdasz jest akcjonariuszem Emitenta i posiada 1014 akcji serii A, 243 akcji serii B oraz 243 akcji serii C dających łącznie prawo do wykonywania 2757 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Pan Janusz Fiejdasz jest także akcjonariuszem Chemifarb Spółka Akcyjna w Rzeszowie oraz wspólnikiem PH Chemifarb M.Mirosław i wspólnicy Spółka Jawna w Rzeszowie oraz PPH J.Fiejdasz i wspólnicy Spółka Jawna w Kielnarowej, posiadającej łącznie 13 953 000 akcji Emitenta. Pan Janusz Fiejdasz pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej w Chemifarb Spółka Akcyjna w Rzeszowie. Ponad wyżej wymienionymi Pan Janusz Fiejdasz nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Janusz Fiejdasz ma 59 lat, posiada wykształcenie wyższe. W ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie. Pan Janusz Fiejdasz doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy zawodowej w:
 Kółku Rolniczym w Jasienicy na stanowisku mechanika (1969 rok),
 Państwowym Ośrodku Maszynowym w Brzozowie na stanowisku instruktora mechanizacji rolnictwa (1969 – 1971),
 Spółdzielni Usług Rolniczych w Jasienicy na stanowisku instruktora mechanizacji (1971 – 1973),
 Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Brzozowie na stanowisku inspektora ds. postępu technicznego (1973 – 1974),
 Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych w Rzeszowie na stanowisku specjalisty ds. inwestycji i specjalisty ds. budownictwa (1975),
 Spółdzielni Usług Rolniczych jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych i Prezes Zarządu (1975 – 1984).
 Pan Janusz Fiejdasz w latach 1975 – 1998 prowadził także własną działalność gospodarczą. W latach 1999 – 2004 pracował jako Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych HERMAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielnarowej, zaś następnie jako Doradca ds. strategii i rozwoju (w latach 2004 – 2006).
 Od 2004 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Fiejdasz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Janusz Fiejdasz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Sławomir Ruszel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Miejscem pracy Pana Sławomira Ruszla jest PH Chemifarb M.Mirosław i wspólnicy Spółka Jawna w Rzeszowie. Pan Sławomir Ruszel pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pan Sławomir Ruszel jest akcjonariuszem Emitenta i posiada 1014 akcji serii A, 243 akcji serii B oraz 243 akcji serii C dających łącznie prawo do wykonywania 2757 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Pan Sławomir Ruszel jest także akcjonariuszem Chemifarb Spółka Akcyjna w Rzeszowie oraz wspólnikiem PH Chemifarb M.Mirosław i wspólnicy Spółka Jawna w Rzeszowie, PPH J.Fiejdasz i wspólnicy Spółka Jawna w Kielnarowej, posiadającej łącznie 13 953 000 akcji Emitenta. Pan Sławomir Ruszel pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Chemifarb Spółka Akcyjna w Rzeszowie oraz Członka Rady Nadzorczej Chemia Spółka z o.o. w Opolu. Ponad wyżej wymienionymi Pan Sławomir Ruszel nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Sławomir Ruszel ma 53 lata, posiada wykształcenie średnie. W 1978 roku ukończył Technikum Mechaniczne w Rzeszowie.
Pan Sławomir Ruszel doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy zawodowej w:
 Zakładzie Wyrobu Znaków Okolicznościowych i Tabliczek Znamionowych w Rzeszowie na stanowisku trawiacz chemigraf (1979 – 1980),
 Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM w Rzeszowie na stanowisku ajenta (1981 – 1983),
 Zakładzie Wyrobu Znaków Okolicznościowych i Tabliczek Znamionowych na stanowisku trawiacz chemigraf (1985 – 1986),
 Zakładach Mięsnych HERMAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielnarowej jako Członek Zarządu, zaś następnie Doradca ds. marketingu (2004 – 2006).
 Od 2006 r. Pan Sławomir Ruszel pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.
 Pan Sławomir Ruszel od 1986 roku do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność gospodarczą jako wspólnik spółek jawnych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sławomir Ruszel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Sławomir Ruszel nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Marian Adam Walczak – Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Marian Walczak jest emerytem i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Marian Walczak nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Pan Marian Walczak ma 69 lat, posiada wykształcenie wyższe: w 1982 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pan Marian Walczak ukończył także kurs lustratorów oraz studia podyplomowe z zarządzania systemami jakości i prowadzenia audytów wewnętrznych.
Pan Marian Walczak doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy zawodowej w:
 PZGS Brzozów (1959 – 1960) jako Stażysta,
 Nadleśnictwie Brzozów (1960-1961) jako Rachmistrz,
 NSDL Brzozów (1963 – 1965) jako Starszy Ekonomista,
 PZGS Brzozów (1965 – 1966) jako Kierownik Sekcji Finansowej,
 PZKR Brzozów (1966 – 1975) jako Kierownik Zespołu Lustracji, Wiceprezes Zarządu,
 Urzędzie Miasta i Gminy Brzozów (1975 – 1980) jako Naczelnik Miasta i Gminy,
 Komitecie Wojewódzkim PZPR w Krośnie (1980 – 1990) jako Kierownik Wydziału Rolnego i Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego,
 Wojewódzkim Komitecie Wykonawczym Stronnictwa Demokratycznego RP w Krośnie (1990 – 1992) jako Sekretarz,
 PPH WĘGLÓWKA Spółka Cywilna (1992 – 2000) jako Dyrektor Ekonomiczny,
 Przedsiębiorstwie Handlowym CHEMIFARB Spółka z o.o. w Rzeszowie (2000 – 2005) jako Dyrektor ekonomiczno-organizacyjny, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor organizacyjny.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marian Walczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Marian Walczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Marian Mieczysław Mirosław – Członek Rady Nadzorczej
Miejscem pracy Pana Mariana Mirosława jest PH Chemifarb M.Mirosław i wspólnicy Spółka Jawna w Rzeszowie. Pan Marian Mirosław pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pan Marian Mirosław jest akcjonariuszem Emitenta i posiada 1014 akcji serii A, 243 akcji serii B oraz 243 akcji serii C dających łącznie prawo do wykonywania 2757 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Pan Marian Mirosław jest także akcjonariuszem Chemifarb Spółka Akcyjna w Rzeszowie oraz wspólnikiem PH Chemifarb M.Mirosław i wspólnicy Spółka Jawna w Rzeszowie, PPH J.Fiejdasz i Wspólnicy Spółka Jawna w Kielnarowej, posiadającej łącznie 13 953 000 akcji Emitenta. Pan Marian Mirosław pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Chemifarb Spółka Akcyjna w Rzeszowie oraz Członka Rady Nadzorczej Chemia Spółka z o.o. w Opolu. Ponad wyżej wymienionymi Pan Marian Mirosław nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Marian Mirosław ma 50 lat, posiada wykształcenie średnie. W 1981 roku ukończył Liceum Ekonomiczne w Rzeszowie.
Pan Marian Mirosław doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy zawodowej w:
 Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM w Rzeszowie na stanowisku sprzedawca agencyjny (1978 – 1984 rok),
 Zakładzie Chemicznym KOLOR Palikówka jako współwłaściciel (1985 – 1989).
 Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM w Rzeszowie na stanowisku ajenta (1981 – 1983),
 Zakładach Mięsnych HERMAN spółka z o.o. w Kielnarowej jako Członek Zarządu, zaś następnie Doradca ds. eksportu na rynki wschodnie (2004 – 2006).
 Od 2006 r. Pan Marian Mieczysław Mirosław pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta.
 Pan Marian Mieczysław Mirosław od 1986 roku do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność gospodarczą jako wspólnik spółek jawnych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marian Mirosław nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Marian Mirosław nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Józef Andrzej Aleszczyk – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie:
 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości Przedsiębiorstw -1995;
 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, magister ekonomii, w zakresie: Organizacji przetwarzania danych, w specjalności: Rachunkowość – 1985;
 Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, ekonomista dyplomowany, w specjalności: Finanse i rachunkowość – 1985
Dodatkowe kwalifikacje i wykształcenie:
 Doktor nauk ekonomicznych – 1990
 Wpis do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych Ministerstwa Skarbu Państwa – 2006 -Wpis do Państwowego Zasobu Kadrowego – 2006
 Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych -1999
Przebieg zatrudnienia:
 2009- Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu – Kierownik Katedry Ekonomii
 2009 ENEA S.A. w Poznaniu – Doradca ds. odnawialnych źródeł energii
 2006-2008 Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie, Prezes Agencji
 1994- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Kierownik Katedry Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw
 2002-2007 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Adiunkt
 2003-2005 Akademia Polonijna w Częstochowie, Adiunkt
 2001-2004 Biuro Doradczo-Rachunkowe „Aleszczyk i Wspólnicy” Sp. z o.o. w Poznaniu, Prezes Zarządu
 2002-2003 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych w Poznaniu, Kierownik Kadry
 2000-2001 Porty Lotnicze Poznań-Ławica Sp. z o.o., Członek Zarządu – Wiceprezes ds. finansowych
 1999-2004 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Adiunkt
 1987-1999 Wyższa Szkoła Oficerska im.Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Adiunkt
 1985-1987 Centralny Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych w Żaganiu, Głowny Księgowy
Zajmowane stanowiska w organach administracyjnych i zarządzających lub nadzorczych:
 Elewarr Spółka z o.o.,Warszawa, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 2007-2008
 PZU Tower Spółka z o.o., Warszawa, Przewodniczący RN, 2006-2007
 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa, Z-ca Przewodniczącego RN, 2006-2007
 Centrum Edukacji Turystycznej, Warszawa, Przewodniczący RN, 2006
 Biuro Doradczo Rachunkowe „Aleszczyk i Wspólnicy” Spółka z o.o., Poznań, wspólnik , Prezes Zarządu, 2001-2004
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Józef Aleszczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Józef Aleszczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Na pierwszym posiedzeniu odbytym w dniu 24.02.2010 roku członkowie Rady Nadzorczej dokonali wyboru:
– Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Pan Janusz Fiejdasz;
– Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Pan Sławomir Ruszel;
– Sekretarza Rady Nadzorczej, którym został Pan Marian Walczak.
Ponadto powołany został Komitet Audytu w skład którego weszli: Pan Józef Aleszczyk, Pan Sławomir Ruszel, Pan Marian Walczak.