Korekta prognoz na 2009

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. informuje, że po zweryfikowaniu danych finansowych za 2009 rok dokonuje korekty prognozy na rok 2009 przedstawionej w raporcie bieżącym nr 19/2009 z dnia 29 września 2009 roku.
Ostateczne wyniki finansowe ZM HERMAN S.A. za 2009 rok zostaną w przedstawione w raporcie rocznym. Zarząd informuje, iż ewentualne odchylenia +/- 10% od przedstawionych prognoz, będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Korekta prognoz znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki: