Zawarcie umowy nabycia akcji

Raport bieżący nr 57/2015

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015r. do Spółki wpłynęła informacja , że w ramach prowadzonej przez DAMF Invest S.A. oferty publicznej sprzedaży akcji na skutek dokonanego w dniu 14.12.2015r. przez Zarząd spółki DAMF Invest S.A. w Płocku przydziału akcji Emitent nabył od spółki DAMF Invest S.A. 2.873.564 akcji spółki IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C (KRS 0000552042).

Emitent informuje, że nabyte w dniu 14.12.2015r. przez Emitenta 2.873.564 akcji stanowi 28,74% udziału w kapitale zakładowym IFERIA S.A. oraz uprawnia do oddania 2.873.564 głosów na Walnym Zgromadzeniu IFERIA S.A. co stanowi 28,74% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu IFERIA S.A.

Emitent informuje, że 2.873.564 akcji IFERIA S.A. zostało nabytych za łączną cenę 57.471,28 zł, tj. za cenę 0,02 zł za każdą akcję.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a DAMF Invest S.A. w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto dwoje członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje, ponadto, że spółka IFERIA S.A. w której akcje zostały nabyte przez Emitenta uczestniczy jako Spółka Przejmująca w procedurze podziału Emitenta na mocy uzgodnionego w dniu 15.05.2015r. Planu Podziału o uzgodnieniu, którego Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2015. Pomiędzy Emitentem a spółką IFERIA S.A. zachodzą powiązania osobowe. Członek Zarządu IFERIA S.A. jednocześnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto dwoje członków Rady Nadzorczej IFERIA S.A. jednocześnie pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta.