Informacja w sprawie podziału – Memorandum Informacyjne spółki przejmującej IFERIA S.A.

Raport bieżący nr 58/2015

Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku, niniejszym w nawiązaniu do procedury podziału Emitenta w oparciu o postanowienia Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015r. spółka przejmująca – spółka IFERIA S.A. w Płocku (KRS 0000552042) na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.iferia-sa.pl/, udostępniła do publicznej wiadomości memorandum informacyjne akcji serii B, które zaoferowane zostaną w ramach procedury podziału Emitenta akcjonariuszom wszystkich spółek dzielonych, w tym akcjonariuszom Emitenta.
O zamiarze dokonania Podziału Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2015 z dnia 31.03.2015r. pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału wraz z opinią biegłego rewidenta z badania Planu Podziału opublikowane zostało raportem bieżącym nr 35/2015 z dnia 02.10.2015r., drugie zawiadomienie o zamiarze podziału opublikowane zostało raportem bieżącym nr 42/2015 z dnia 19.10.2015r.
Uzgodniony w dniu 15.05.2015r. Plan Podziału wraz z załącznikami wymaganymi przepisami prawa opublikowany został raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 15.05.2015r. oraz udostępniony został nieodpłatnie na stronie internetowej Emitenta pod adresem http://ifcapital.pl/ gdzie wraz z dokumentami określonymi art. 540 k.s.h. oraz opinią biegłego będzie dostępny nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń spółek podejmujących uchwały w sprawie podziału w sposób umożliwiający wydruk wszystkich dokumentów.