Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015

Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 804 828 192 198
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 491 548 117 131
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -10 380 5 388 -2 480 1 286
IV. Zysk _strata_ netto -8 559 4 363 -2 045 1 041
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 591 3 785 380 903
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 3 614 -3 659 863 873
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 205 126 1 244 30
IX. Aktywa razem 23 588 34 985 5 535 8 208
X. Zobowiązania krótkoterminowe 248 63 58 15
XI. Kapitał własny 23 317 33 086 5 472 7 762
XII. Kapitał zakładowy 45 048 45 048 10 571 10 569
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 7 507 986 12 033 347 7 507 986 12 033 347
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -1,14 0,36 -0,27 0,09
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 3,11 4,41 0,73 1,03