Korekta prognoz na 2008

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. informuje, że po zweryfikowaniu danych finansowych za 2008 rok dokonuje korekty prognozy na rok 2008 przedstawionej w raporcie bieżącym nr 45/2008 z dnia 29 września 2008 r. roku.
Korekta prognoz finansowych wynika głównie ze wzrostu cen surowca (w tym cen żywca wieprzowego) w IV kwartale 2008 r. (szczególnie w okresie listopada i grudnia) przy uzyskaniu równocześnie niższej niż zakładana marży brutto na sprzedaży produktów Spółki. Możliwość przeniesienia rosnących kosztów produkcji na ceny sprzedaży produktów finalnych była ograniczona, co skutkowało zanotowaniem gorszych niż prognozowane wyników finansowych.
Zarząd ZM Herman S.A. podjął działania zmierzające do wyeliminowania zbędnych kosztów oraz zapewnienia wzrostu przychodów ze sprzedaży w celu zdecydowanej poprawy wyniku finansowego w 2009 r.
Ewentualne odchylenia +/- 10% od przedstawionych prognoz, będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. informuje, że w dniu 12 lutego 2009 roku opublikuje raport okresowy za IV kwartał 2008 roku.

 

Załączniki: