Informacja o nie stosowaniu jednej z zasad ładu korporacyjnego

W związku z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, ZM HERMAN S.A. informuje, że nie stosuje zasady określonej w Części II pkt 2 ,,Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ” w brzmieniu: ,,Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.”. Mając na względzie aktualną strukturę akcjonariatu oraz zakres działalności Spółki, Zarząd ZM HERMAN S.A. uznaje za bezzasadne ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotowej zasady (szczególnie ze względu na konieczność ponoszenia wysokich kosztów tłumaczenia raportów okresowych). Strona internetowa Spółki jest dostępna również w wersji angielskiej, niemniej jednak nie wszystkie dokumenty i informacje tam zawarte są prezentowane w języku angielskim. Spółka zakłada, że zasada ta będzie przez nią w przyszłości stosowana.