Korekta raportu półrocznego SA-P 2008

Herman S.A. z siedzibą w Kielnarowej, informuje, iż w przekazanym w dniu 30 września 2008 roku raporcie okresowym za I półrocze 2008r. omyłkowo nie podano wszystkich wymaganych danych w bilansie, w kolumnie za 2007 rok oraz nie zawarto opisów istotnych czynników ryzyka i zagrożeń.

W związku z powyższym Zarząd Herman S.A. w dniu 22 października 2008 roku poda do publicznej wiadomości skorygowany Raport za I półrocze 2008 roku.