Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A.informuje, że zgodnie z warunkami umowy o kredyt
inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w
Warszawie o/ w Rzeszowie Zakłady Mięsne Herman S.A. dokonały w dniu 30.09.2008 spłaty
raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy zł).
Na dzień 1 października 2008 do spłaty pozostała kwota 880.000 ( osiemset osiemdziesiąt tysięcy
zł).