Stanowisko Emitenta dotyczące niezasadnego nałożenie kary na spółkę przez Komisję Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 27/2016

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.05.2016r. na postawie opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatu z 307. posiedzenia Komisji, powziął wiadomość o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 250.000,00 zł wobec stwierdzenia, przez Komisję nienależytego wykonania przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej o zawarciu w dniu 29 grudnia 2011 roku Umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem, a spółką FON Ecology S.A. w Płocku oraz TransRMF Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach.

W treści komunikatu z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17.05.2016r. Komisja przytaczając motywy rozstrzygnięcia wskazała, że w jej ocenie Emitent nie był uprawniony do opóźnienia przekazania informacji poufnej o zawarciu Umowy inwestycyjnej z dnia 29 grudnia 2011 roku z tego powodu, że nie zaistniały przesłanki opóźnienia z art. 57 ustawy o ofercie a nadto, że podanie informacji o zawarciu Umowy inwestycyjnej nie mogło naruszyć słusznego interesu Emitent. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, który również dostępny jest pod adresem: http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_17_05_2016_tcm75-47028.pdf

Zarząd Emitenta nie zgadza się z decyzją Komisji.

Zarząd Emitenta przede wszystkim wskazuje, że Spółka nie powinna być adresatem przedmiotowej decyzji w związku z dokonanym prawomocnym podziałem Spółki o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2016 z dnia 30.03.2016r. Podział Emitenta dokonany został w trybie art. art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. poprzez wydzielenie i przeniesienie całości majątku Emitenta na Spółkę Przejmującą IFERIA SA z wyłączeniem składników majątkowych Spółki wskazanych w załączniku nr 8 do Planu Podziału z dnia 15.05.2016r. W związku z zakresem podziału na Spółkę Przejmującą przeszły również wszelkie prawa i obowiązki oraz zobowiązania o charakterze administracyjnoprawnym stosownie do treści art. 531 § 1 k.s.h.

Niezależnie od wskazanej powyżej kwestii nieprawidłowości adresata decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17.05.2016r. Emitent wskazuje, ze w jego ocenie ewentualna odpowiedzialność z tytułu zdarzeń na podstawie których Komisja postanowiła o nałożeniu kary uległa przedawnieniu z końcem roku 2015 w myśl stosownych przepisów Ustawy Ordynacja podatkowa regulujących kwestie niepodatkowych należności budżetowych. Emitent wskazuje również, że Komisja Nadzoru Finansowego prowadziła korespondencję wyjaśniającą z Emitentem w przedmiotowej sprawie już od początku roku 2012, stąd zaskoczenie Emitenta, iż po upływie tak długiego okresu czasu, Komisja Nadzoru Finansowego powróciła do dokonania oceny zasadności opóźnienia przekazania informacji poufnej.

Emitent również na bazie posiadanej wiedzy, mimo że nie powinien być adresatem decyzji z dnia 17.05.2016r. wskazuje, że nie podziela oceny Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie braku podstaw dla opóźnienia informacji poufnej o zawarciu Umowy inwestycyjnej z dnia 29.12.2011r. Emitent jest zdania, że zostały spełnione wszelkie warunki określone przepisami prawa w tym w szczególności art. 57 ustawy o ofercie oraz rozporządzenia w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.
W opinii Emitenta zachodziły okoliczności, które powodowały, że podanie informacji poufnej o zawarciu Umowy inwestycyjnej z dnia 29.12.2011r. godziłoby w słuszny interes Emitenta oraz jego akcjonariuszy. W ocenie Emitenta motywacja ówczesnego Zarządu Spółki w zakresie opóźnienia przekazania informacji poufnej została w sposób oczywisty wykazana podczas prowadzonego postepowania administracyjnego oraz przesłuchania świadków w przedmiotowej sprawie.

Emitent informuje, iż zamierza podjąć przewidziane przepisami prawa kroki celem wzruszenia decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Załączniki: