Spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę

Raport bieżący nr 33/2016

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2016 z dnia 28.04.2016r. oraz nr 5/2015 z dnia 18.02.2015r., dotyczących zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką FON S.A. z siedzibą w Płocku jako Pożyczkobiorcą informuje, że w dniu 09.06.2016r. odnotował wpływ na rachunek bankowy Emitenta przedterminowej spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 2.650.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami.

Emitent informuje, że na mocy postanowień Umowy pożyczki z dnia 18.02.2015r. strony dopuściły możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę z naliczeniem odsetek proporcjonalnie do okresu korzystania z kapitału pożyczki

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a FON S.A. zachodzą następujące powiązania osobowe, Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Wojciech Hetkowski, Marianna Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz jednocześnie sprawują funkcję Członków Rady Nadzorczej Pożyczkodawcy.