Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 34/2016

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 09.06.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy umowy z dnia 09.06.2016r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.670.000,00 zł. z terminem spłaty do dnia 30.03.2017r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6% w skali roku zaś odsetki będą naliczane i płatne przez Pożyczkobiorcę miesięcznie.
Strony dopuściły możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki przez Pożyczkobiorcę z naliczeniem odsetek proporcjonalnie do okresu korzystania z kapitału pożyczki.

Wypłata pożyczki nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia podpisania umowy pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto dwoje członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Pożyczkobiorca jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 50,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 50,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.