Informacja w sprawie umów pożyczek

Raport bieżący nr 36/2016

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do treści raportów bieżących dotyczących zawarcia umów pożyczek, nr 56/2015 z dnia 09.12.2015r. oraz nr 3/2016 z dnia 07.01.2016r. informuje, że Pożyczkobiorca nie dokonał zwrotu wymagalnego zadłużenia wynikającego z zawartych z Emitentem umów pożyczek tj. spłaty kwoty kapitału udzielonych pożyczek.
Aktualne łączne zadłużenie Pożyczkobiorcy w stosunku do Emitenta wnosi 2.625.000,00 zł. Emitent informuje, że od wymagalnego zadłużenia nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości maksymalnej określonej w art. 481§ 2_1_ k.c.
Emitent informuje, że Pożyczkobiorca terminowo reguluje raty odsetkowe od zawartych umów pożyczek, jednak w przypadku dalszej zwłoki Pożyczkobiorcy w spłacie zadłużenia z tytułu kapitału udzielonych pożyczek, Spółka może podjąć wobec Pożyczkobiorcy działania windykacyjne celem wyegzekwowania całości wymagalnego zadłużenia.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że przysługują mu zabezpieczenia obu umów pożyczek, które w ocenie Emitenta zapewniają wyegzekwowanie od dłużnika całości należnych Spółce środków.

Pomiędzy Emitentem a Pożyczkobiorcą nie zachodzą żadne powiązania osobowe ani kapitałowe.