Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 37/2016

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 22.06.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.06.2016 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 18 oraz 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Sąd Rejestrowy dokonał zmian § 7 Statutu Spółki oraz dodania § 7a Statutu Spółki.

Poniżej Zarząd przekazuje treść § 7 oraz § 7a Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.04.2016r.

„_§ 7_
_1_ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.047.916,00 zł _słownie: czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście _ złotych i dzieli się na 15.015.972 _piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie_ akcji o wartości nominalnej 3,00 zł _słownie: trzy złote_ to jest na:
_a_ 15.015.972 _piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie_ akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,00 zł _trzy złote_ o numerach od 00000001 do 15015972″.

_§7a_
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 33.785.937 _słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć dziewięćset trzydzieści siedem_ złotych poprzez emisje nie więcej niż 11.261.979 _słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,00 zł _słownie: trzy złote_ każda akcja _kapitał docelowy_ serii B.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostało spółce doręczone postanowienie Sądu Rejestrowego w zakresie dokonanego wpisu.

Załączniki: