Raport półroczny P 2016

Raport półroczny P 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 705 426 161 103
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 466 324 106 78
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 106 476 24 115
IV. Zysk _strata_ netto 98 442 22 107
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -160 1 653 -37 400
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -4 861 3 661 -1 110 886
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 021 5 314 -1 146 1 285
IX. Aktywa razem * 22 913 23 588 5 177 5 535
X. Zobowiązania długoterminowe * 23 23 5 5
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 46 248 10 58
XII. Kapitał własny * 22 844 23 317 5 162 5 472
XIII. Kapitał zakładowy * 45 048 45 048 10 179 10 571
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt_ 9 518 321 7 507 986 9 518 321 7 507 986
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 0,06 0,01 0,01
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,52 3,11 0,34 0,73

Załączniki: