Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów 1 047 656 240 158
i materiałów
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 712 479 163 115
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 357 -9 024 82 -2 170
IV. Zysk _strata_ netto 356 -7 473 81 -1 797
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -249 1580 -57 380
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -5 398 2 273 -1 236 547
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 647 3 853 -1 293 927
IX. Aktywa razem * 22 930 23 588 5 318 5 535
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 44 248 10 58
XI. Kapitał własny * 22 870 23 317 5 304 5 472
XII. Kapitał zakładowy * 45 048 45 048 10 447 10 571
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 11 405 574 7 507 986 11 405 574 7 507 986
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,03 -1 0,01 -0,23
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,52 3,11 0,35 0,73

Załączniki: