Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 48/2016

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą, Aneks nr 4 do Umowy pożyczki pieniężnej o zawarciu której Emitent informował raportami bieżącymi nr: 2/2016 z dnia 05.01.2016r, 4/2016 z dnia 20.01.2016r, 5/2016 z dnia 03.02.2016r oraz 6/2016 z dnia 09.02.206r.
Na mocy Aneksu nr 4 zawartego w dniu 29.12.2016r. Strony postanowiły o wydłużeniu okresu na jaki została zawarta Umowa pożyczki zmieniając dotychczasowy termin zwrotu pożyczki do dnia 31.12.2016r. na termin do dnia 31.12.2017r.
Emitent wskazuje, że pozostałe warunki Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r. aktualizowanej powyżej wskazanymi aneksami nie uległy zmianie. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 6% w skali roku, zaś odsetki są płatne w okresach miesięcznych. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.
Emitent uzyskał od Pożyczkobiorcy spółki DAMF Invest S.A. zaktualizowaną w stosunku do zmienionej treści Umowy pożyczki deklarację wekslowa na zabezpieczenie swoich roszczeń.
Emitent informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu zobowiązanie DAMF Invest S.A. wobec Emitenta do zwrotu kapitału z przedmiotowej umowy pożyczki wynosi 4.000.000,00 zł. Pożyczkobiorca prawidłowo reguluje miesięczne zobowiązania zapłaty odsetek wobec powyższego nie posiada zaległości z tego tytułu.
Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto dwoje członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Pożyczkobiorca jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 50,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 50,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.