Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 1/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2016 z dnia 29.12.2016r. dotyczącego zawarcia Anesu do Umowy pożyczki ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą informuje, iż w dniu 02.01.2017r. powziął wiedzę o wpływie na rachunek bankowy Emitenta kwoty 700.000,00 zł tytułem częściowej spłaty kapitału przedmiotowej Umowy pożyczki przez spółkę Damf Invest S.A.

Emitent informuje, że zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. Na dzień publikacji niniejszego raportu zobowiązanie DAMF Invest S.A. wobec Emitenta do zwrotu kapitału z przedmiotowej Umowy pożyczki wynosi obecnie 3.300.000,00 zł z terminem zwrotu do dnia 31.12.2017r.

Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto dwoje członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Pożyczkobiorca jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 50,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 50,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.