Informacja o spłacie pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Raport bieżący nr 9/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 23.09.2016r. dotyczącego zawarcia Umowy pożyczki z dnia 23.09.2016r. oraz raportu nr 48/2016 z dnia 29.12.2016r. dotyczącego zawarcia Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r. ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą informuje, iż w dniu 19.01.2017r. powziął wiedzę o wpływie na rachunek bankowy Emitenta kwoty 3.000.000,00 zł tytułem spłaty przez Damf Invest S.A.:

1. całości kapitału pożyczki w kwocie 2.500.000,00 zł według Umowy pożyczki z dnia 23.09.2016r.
2. częściowej spłaty kapitału Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r. w kwocie 500.000,00 zł.

Emitent informuje, że zgodnie z warunkami zawartych Umów pożyczek, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.
Na dzień publikacji niniejszego raportu zobowiązanie DAMF Invest S.A. wobec Emitenta do zwrotu kapitału z Umowy pożyczki z dnia 23.09.2016r. zostało w pełni zrealizowane, zaś zobowiązanie do zwrotu kapitału pożyczki z Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r. wynosi obecnie 2.300.000,00 zł z terminem zwrotu do dnia 31.12.2017r.

Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto dwoje członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Pożyczkobiorca jest pośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym pośrednio 50,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 50,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu