Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 14/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 03.03.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_

Na mocy umowy z dnia 03.03.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł. na okres do dnia 31.08.2017r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 6% w skali roku.

Wypłata pożyczki nastąpi w terminie 03.03.2017r. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto obowiązki DAMF INVEST S.A. w Płocku wynikające z Umowy z dnia 03.03.2017r. jako pożyczkobiorcy zostały zabezpieczone poręczeniem spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016_, który to podmiot również wydał na zabezpieczenie swoich zobowiązań wobec Emitenta z tytułu poręczenia weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto dwoje członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Pożyczkobiorca jest znaczącym pośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym przez Poręczyciela _akcjonariusza bezpośredniego_ spółkę Patro Invest Sp. z o.o. akcje spółki reprezentujące 50,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, z których przysługują głosy stanowiące 50,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto Emitent informuje, że Prezes Zarządu PATRO INVEST Sp. z o.o. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu