Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 15/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym za rok 2016, Zarząd Emitenta w dniu 09.03.2017r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.12.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta aktywów – udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.

Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu zwiększenia odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. na dzień bilansowy tj. 31.12.2016 r. o kwotę 269 tys. zł. W konsekwencji powyższego odpisu, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta na dzień bilansowy 31.12.2016 roku zostanie obciążony dodatkową kwotą odpisu w wysokości 269 tys. zł.

Emitent wskazuje, iż obecnie posiada 1.515 udziałów, która to liczba stanowi 5,24 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 1.515 głosów stanowiących 5,24 % ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.

Dotychczas prezentowana wartość bilansowa 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w ostatnio publikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2016 roku wynosiła 4.562 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na 31.12.2016r. wynosi 4.292 tys. zł.

Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o pozyskane dane finansowe ze spółki IFEA Sp. z o.o., która jest podmiotem niepublicznym.

Emitent uznał powyższą informację za istotną ze względu na narastającą wartość odpisów aktualizacyjnych powyższego aktywa w stosunku do wartości nabycia, która wynosi łącznie 3.283 tys. zł.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu