Raport roczny R 2016

Raport roczny R 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 476 804 337 192
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 058 491 242 117
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 704 -10 380 161 -2 480
IV. Zysk _strata_ netto 688 -8 559 157 -2 045
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -146 1 591 -33 380
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -3 657 3 614 -836 863
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 803 5 205 -869 1 244
IX. Aktywa razem 23 027 23 588 5 205 5 535
X. Zobowiązania długoterminowe 52 248 12 58
XI. Kapitał własny 22 949 23 317 5 187 5 472
XII. Kapitał zakładowy 45 048 45 048 10 183 10 571
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 13 292 828 7 507 986 13 292 828 7 507 986
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,05 -1,14 0,01 -0,27
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,53 3,11 0,35 0,73

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu