Przedterminowa spłata pożyczek

Raport bieżący nr 16/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku informuje, że w dniu 23.03.2017r. Pożyczkobiorca – spółka Damf Invest S.A. w Płocku dokonła wpłaty na rachunek bankowy Emitenta łącznej kwoty 8.000.000,00 zł tytułem przedterminowej spłaty kapitału z poniżej wskazanych umów pożyczek:

1. spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 5.000.000,00 zł z tytułu Umowy pożyczki z dnia 30.09.2016r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2016 z dnia 30.09.2016r.,

2. spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu Umowy pożyczki z dnia 03.03.2017r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 03.03.2017r.

3. spłaty częściowej kapitału pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r., o której zawarciu i realizacji Emitent informował stosownymi raportami bieżącymi, ostatnio nr 12/2017 z dnia 15.02.2017r.

Emitent informuje, że zgodnie z warunkami zawartych Umów pożyczek, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.

Na dzień publikacji niniejszego raportu zobowiązanie DAMF Invest S.A. wobec Emitenta do zwrotu kapitału z Umowy pożyczki z dnia 30.09.2016r. oraz z dnia 03.03.2017r. zostało w pełni zrealizowane, zaś zobowiązanie do zwrotu kapitału pożyczki z Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r. wynosi obecnie 2.900.000,00 zł z terminem zwrotu do dnia 31.12.2017r.

Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto dwoje Członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Pożyczkobiorca jest pośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym pośrednio 50,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 50,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu