Dyspozycja utworzenia oszczędnościowych lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 18/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.03.2017r. złożył w PKO Bank Polski S.A. dyspozycję utworzenia sześciu lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta na łączną kwotę 10.000.000,00 złotych _dziesięć milionów złotych_

Charakterystyka lokat:

1. Rodzaj lokaty: trzy lokaty z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 1.000.000,00 zł każda,
Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,40 %
Data rozpoczęcia lokat: 28.03.2017r.
Data zwrotu lokat: 14.04.2017r.

2. Rodzaj lokaty: dwie lokaty z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 1.000.000,00 zł każda,
Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,53 %
Data rozpoczęcia lokat: 28.03.2017r.
Data zwrotu lokat: 08.05.2017r.

3. Rodzaj lokaty: jedna lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 5.000.000,00 zł,
Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,58 %
Data rozpoczęcia lokaty: 28.03.2017r.
Data zwrotu lokaty: 08.05.2017r.Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe Emitenta.
Kryterium powiązań: brak – transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
Kryterium uznania informacji za istotną: łączna wartość utworzonych lokat w jednym Banku w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z przyjętą strategią Spółka na bieżąco realizuje działalność operacyjną w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. Wolne środki pieniężne Emitent umieszcza na krótkoterminowych lokatach bankowych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu