Raport kwartalny Q 1/2017

Raport kwartalny Q 1/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys.zł w tys.EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 305 347 71 80
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 208 239 48 55
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 215 85 50 20
IV. Zysk _strata_ netto 218 78 51 18
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 135 -89 31 -20
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 8 892 -4 836 2 073 -1 110
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9 027 -4 925 2 105 -1 131
IX. Aktywa razem * 22 884 23 027 5 424 5 205
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 54 52 13 12
XI. Kapitał własny * 22 809 22 949 5 405 5 187
XII. Kapitał zakładowy * 45 048 45 048 10 675 10 183
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 15 015 972 7 651 581 15 015 972 7 651 581
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 0,01 0,01 0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,52 1,53 0,36 0,35

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu