Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 30/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 31.05.2017r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki z otrzymanych ofert postanowiła dokonać wyboru podmiotu Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach 40-077 przy ul. Matejki Jana 4 oddział w Warszawie 01-031 ul. Jana Pawła II nr 61/122, KRS 0000525731; NIP 634-28-31-612; REGON 243686035 wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3975 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz przeglądu sprawozdania śródrocznego spółki za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r.
Emitent informuje, że dotychczas nie korzystał z usług podmiotu Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Emitent informuje, że umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu