Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 32/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.06.2017r. na podstawie wpływu do Spółki Postanowienia Sądu Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.05.2017r. powziął wiedzę, że Sąd dokonał rejestracji zmiany § 7a ust.1 Statutu Spółki wynikającego z treści Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r. Sąd Rejestrowy dokonał zmiany treści § 7a ust.1 Statutu Spółki w poniższym brzemieniu:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spólek handlowych o kwotę nie większą niż 33.785.937 _słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem_ złotych przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B _kapitał docelowy_.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu