Częściowa spłata kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Raport bieżący nr 53/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku informuje, że w dniu 09.10.2017r. Pożyczkobiorca – spółka Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku dokonała wpłaty na rachunek bankowy Emitenta kwoty 5.000.000,00 zł _słownie: pięć milionów złotych_ tytułem znaczącej, częściowej spłaty kapitału pożyczki z tytułu Umowy pożyczki z dnia 06.07.2017r., o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2017 z dnia 06.07.2017r.
Emitent informuje, że zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.
Na dzień publikacji niniejszego raportu, po dokonaniu powyżej wskazanej płatności, zobowiązanie Patro Invest Sp. z o.o. wobec Emitenta do zwrotu kapitału z Umowy pożyczki z dnia 06.07.2017r. wynosi 1.960.000,00 zł z terminem zwrotu do dnia 31.07.2018r.
Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 53,67% udziału a kapitale zakładowym Investment Friends Capital S.A. oraz 53,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu