Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 56/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku informuje, że na posiedzeniu w dniu 20.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
Martyna Patrowicz – Członek Komitetu Audytu
Jacek Koralewski – Członek Komitetu Audytu

W ocenie Rady Nadzorczej Komitet Audytu we wskazanym powyżej składzie spełnia wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5, i 6 Ustawy o biegłych rewidentach. Emitent informuje, że dotychczas zadania Komitetu Audytu były powierzone całemu składowi Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu