Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 57/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.10.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy Umowy z dnia 25.10.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł _dwa miliony złotych_ na okres do dnia 28.09.2018r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,7% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udzielonej pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi do dnia 28.09.2018r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.
Zgodnie z warunami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpi w dniu jej zawarcia tj. 25.10.2017r. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Investment Friends Capital S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.
Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 53,67% udziału a kapitale zakładowym Investment Friends Capital S.A. oraz 53,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu